Εναρμόνιση με στάδια ισχύουσας νομοθεσία (Ν. 4784/2021)