Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ

Η διάρθρωση των σταδίων που απαρτίζουν το ΣΒΑΚ του Δήμου Πειραιά, βασίστηκε αρχικά στις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4599/2019 βάσει και του οποίου προκηρύχθηκε το έργο. Ωστόσο, μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.4784/2021 ο οποίος αντικατέστησε την προηγούμενη νομοθεσία ως προς τις διαδικασίες εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η διάρθρωση  διαμορφώνεται ως εξής:

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης